اهدای عضو اهدای زندگی

گزارشات سالانه انجمن

۱۳۹۷

گزارش عملکرد انجمن اهدای عضو ایرانیان در سال ۱۳۹۷

۱۳۹۶

گزارش عملکرد انجمن اهدای عضو ایرانیان در سال ۱۳۹۶

گزارش عملکرد سال ۱۳۹۶ انجمن اهدای عضو ایرانیان را می‌توانید در فایل پیوست مطالعه نمائید.
۱۳۹۵

گزارش عملکرد انجمن اهدای عضو ایرانیان در سال ۱۳۹۵

گزارش عملکرد سال ۱۳۹۵ انجمن اهدای عضو ایرانیان را می‌توانید در فایل پیوست مطالعه نمائید.